Praktisch

Ontlenen

We houden het simpel. Je kan onze kunstwerken ontlenen voor €50 per werk en voor één jaar. Tijdens het lopende jaar kan je zoveel omwisselen als je maar wil. Bijkomende werken komen halen kan ook altijd, dan betaal je terug €50/werk en begint een nieuwe ontleningsperiode. Je geniet van het werk thuis, op het werk, of waar dan ook, en op het einde van één jaar (we laten op tijd iets weten) breng je het dan terug. Of, als je er geen afscheid kunt van nemen, kan je ons vragen het te kopen (zie verder hieronder) of het nog uitzonderlijk een tweede en laatste jaar te ontlenen. Wij kijken dan na of dat kan. Als het werk werd gereserveerd kan het al zeker niet. Of nog, je ontleent een nieuw werk, dan begint weer een nieuw jaar, enzovoort. 

Op deze website heb je al een mooi overzicht van ons aanbod en kan je checken welke werken al dan niet beschikbaar zijn. Indien geïnteresseerd in een bepaald kunstwerk, kan je het ook al reserveren. Indien het werk uitgeleend is, laten we weten wanneer het vrijkomt. Laat ons weten wanneer je het komt halen of misschien eerst eens wil komen snuisteren in de artotheek, en maak daarvoor een afspraak op deze website. Dan kan je ter plekke rustig alles bekijken en desnoods meteen al beslissen en meenemen.

Kopen 

De werken zijn in principe te koop, ook zelfs reeds tijdens de ontleningsperiode. Indien je wenst te kopen, laat je ons dat weten, maar dan ten laatste bij het einde van de maximale ontleningsperiode van één (of twee) jaar, want dan moet je sowieso kiezen: terugbrengen of aankopen. In ieder geval heeft de huidige ontlener altijd voorrang voor aankoop. De Kunstwerkplaats De Zandberg zal dan beslissen of het werk al dan niet kan verkocht worden en een aankoopprijs bepalen. 

Check het volledig reglement hieronder.

Meerdere werken ontlenen

Kantoren, wachtzalen, winkels, horecazaken,... ? Voor bedrijven of organisaties, of iedereen die een groter aantal werken (méér dan vijf) willen ontlenen, werken wij à la carte. Indien gewenst kunnen wij ter plaatse komen kijken en advies geven. Contacteer ons.

Geschenkbonnen

Een origineel geschenk? Onze bonnen hebben een waarde van €50 (of een veelvoud van 50€), goed voor een jaar ontlening van één (of meerdere) werk(en).  De bon zelf heeft een geldigheidsduur van één jaar vanaf de aankoop. 

Contacteer ons of kom langs na afspraak.

Volledig reglement artotheek Kunstwerkplaats De Zandberg:

 

REGLEMENT ARTOTHEEK – KUNSTWERKPLAATS DE ZANDBERG/ Groep Ubuntu vzw

Versie mei 2024 – geldig vanaf juli 2023

ONTLENING

 1. De ontlening van een kunstwerk wordt aangegaan voor de duur van één jaar. De termijn start op de eerste dag van de ontlening.
 2. De vergoeding voor het ontlenen van kunstwerken bedraagt 50 euro/jaar/kunstwerk.
 3. Indien de ontlening voor het einde van de termijn wordt stopgezet, is geen enkele terugbetaling van de ontleningsvergoeding mogelijk en dient de ontlener het kunstwerk naar de artotheek terug te brengen. Omruilen van een kunstwerk evenwel kan gedurende de lopende ontleningstermijn zonder extra kosten voor de ontlener. Bij omruil dient de ontlener zich te legitimeren.
 4. Kunstwerken kunnen maximaal twee opeenvolgende jaren ontleend worden. Op het einde van de ontleningstermijn krijgt de ontlener een bericht (in de regel via e-mail, tenzij anders gevraagd). In het bericht wordt de ontlener gevraagd het werk tijdig terug te brengen of aan te kopen, indien mogelijk (zie verder rubriek aankoop). Indien de ontlener verkiest om het werk nog een 2de jaar bij te houden dan kan de ontlening éénmalig verlengd worden met nog één jaar, evenwel enkel mits akkoord van Kunstwerkplaats De Zandberg. De ontlener dient daarvoor een verzoek te richten t.a.v. de artotheek voor het verstrijken van de termijn van één jaar. Indien het betreffende werk werd gereserveerd,  is een verlenging van de ontlening niet mogelijk. De ontlener zal verwittigd worden indien het werk werd gereserveerd.
 5. Inlevering van het kunstwerk/de kunstwerken dient te gebeuren uiterlijk binnen de maand na het verstrijken van de ontleningstermijn. Bij niet tijdig terugbezorgen van het ontleende kunstwerk, wordt de ontleningsvergoeding terug aangerekend zonder echter een verlenging van de ontleningstermijn.
 6. De ontlener kan medewerking worden gevraagd, indien de ontleende kunstwerken nodig zijn voor een tentoonstelling. Gedurende de periode van de tentoonstelling kunnen zonder verdere kosten andere kunstwerken ter vervanging worden uitgekozen.

BETALING

 1. De aanrekening van de ontleningsvergoeding of aankoop gebeurt in de regel per factuur, welke binnen 14 dagen na verzenddatum betaald dient te worden.
 2. Ingeval de ontlening/aankoop niet binnen de 3 maanden na start ontleningstermijn/na dag van aankoop wordt betaald gaat Groep Ubuntu vzw over tot incasso, en komen alle daarmee gepaard gaande kosten voor rekening van de ontlener/koper.

AANSPRAKELIJKHEID HUURDER

 1. De ontlener dient als een goede huisvader/moeder de kunstwerken te beheren. De werken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of vochtige plaats worden geplaatst en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht. De kunstwerken mogen niet onderhouden of hersteld of nieuw ingekaderd worden door de ontlener, zonder duidelijke afspraak met Kunstwerkplaats De Zandberg.
 2. De ontlener is verplicht bij beschadiging of vermissing van kunstwerken, onmiddellijk de  Kunstwerkplaats de Zandberg op de hoogte te stellen.
 3. Geen enkele verzekering is inbegrepen in de ontleningsvergoeding. De ontlener is aansprakelijk voor beschadiging of vermissing. De richtprijs voor aankoop is hierbij uitgangspunt voor het bepalen van een schadevergoeding.
 4. De ontlener dient zelf het transport van en naar de artotheek te verzorgen. De artotheek draagt zorg voor een deugdelijke verpakking bij het vervoer vanuit de artotheek. De ontlener draagt zorg voor een deugdelijke verpakking naar de artotheek.
 5. Bij wanprestatie aan de zijde van de ontlener wordt deze aansprakelijk gesteld voor alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten.
 6. Adreswijziging, wijziging telefoonnummer of email-adres, hoort de ontlener onmiddellijk en vroegtijdig schriftelijk door te geven.

LEVERING

 1. Het ontleende kunstwerk dient door de ontlener te worden opgehaald bij de artotheek, en dit na afspraak (zie website).
 2. Het risico van beschadiging of verlies vanaf het moment dat de ontlener het kunstwerk in ontvangst heeft genomen, is voor de ontlener.
 3. De artotheek kan bij uitzondering het kunstwerk leveren bij de ontlener, na afspraak en tegen een afgesproken vergoeding, in geval van een groot aantal werken of (een) werk(en) met buitenmaatse afmetingen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Op basis van deze ontleningsovereenkomst heeft de ontlener het genot van het kunstvoorwerp, dat eigendom blijft van Kunstwerkplaats De Zandberg/Ubuntu vzw.
 2. Het kunstwerk mag niet door de ontlener of dienst rechtsopvolgers publiekelijk ten toon worden gesteld, worden nagemaakt, of op foto/dia/film/dvd (en andere dragers) worden vastgelegd en/of worden geëxploiteerd.
 3. Alle exploitatierechten m.b.t. het ontleende kunstwerk komen volledig toe aan Ubuntu vzw, welke in dat kader vrij is om reproducties, afdrukken, kopieën van het kunstwerk te doen vervaardigen en in de handel te brengen.

AANKOOP KUNSTWERKEN

 1. De te ontlenen kunstwerken beschikbaar in de artotheek zijn te koop, evenwel mits akkoord van Kunstwerkplaats De Zandberg.
 2. Kunstwerkplaats De Zandberg/Ubuntu vzw eigent zich het recht toe om een richtprijs te bepalen en eventueel aan te passen bij definitieve aankoop.
 3. Kunstwerken kunnen tijdens of bij het einde van de ontleningsperiode in eigendom worden aangeschaft. De reeds betaalde ontleningsvergoedingen (max. 2 jaar) wordt in mindering gebracht op de aankoopprijs.
 4. De huidige ontlener heeft altijd voorrang voor aankoop op eventuele andere kandidaten bijvoorbeeld via reservering of op tentoonstellingen.

OVERIGE BEPALINGEN

 1. Ubuntu Achtkanter vzw heeft de bevoegdheid tarieven en reglementsbepalingen eenzijdig te wijzigen.
 2. De reglementswijzigingen zullen bekend gemaakt worden en voor de lopende termijnen ingaan op de dag na de vaste vervaldatum.
 3. Ubuntu Achtkanter vzw heeft het recht om, indien de ontlener zich niet houdt aan dit reglement, tot opzegging van de ontleningsovereenkomst over te gaan.

Kunstwerkplaats De Zandberg / Julius Sabbestraat 45 - 8530 Harelbeke / www.artotheek.be / artotheek@groepubuntu.be

Maak een afspraak

Indien je de artotheek wil bezoeken, of werken wil afhalen, terugbrengen of omwisselen (gelieve te specifiêren) kan je een afspraak maken op een van onze beschikbare momenten.